Netwerk Steunbediening

Diensverhoudinge

Diensverhoudinge Diensgroep hanteer alle sake rakende die betaalde personeel van Garsfontein. Sake soos dienskontrakte, salarisse en diensverhoudinge word hier bestuur.

Fondse

Die Diensgroep Fondse het die taak om alle finansiële inkomstes en uitgawes so te bestuur dat die saak van die Here ten beste daardeur bevorder kan word. Hierdie Diensgroep hou ook oorhoofs toesig oor alle fondsinsamelingsprojekte. Enige inisiatiewe rondom fondsinsamelings is welkom en u kan gerus vir Louis Bruwer kontak.

IT

Instandhouding van bestaande IT dienste: Kerkkantoor (rekenaars, epos & internet) & Gemeente web-werf (instandhouding & uitbreiding)
Ondersteuning van kerkkantoor ten opsigte van IT be-hoeftes:
Hulle verseker dat rugsteun in plek is;
Optimale funksionering van IT dienste:
Rekenaars, drukkers, epos & internet;
Hernuwing van tegnologie:
Vervang van rekenaars, drukkers ens; Ondersteuning van multi-media; Ondersteuning van re-kenaartoerusting; Bystand ten opsigte van vernuwing van te-gnologie; Innovering en identifisering van nuwe tegnologie wat tot voordeel van die gemeente aangewend kan word.
As jy n passie het vir IT en ons behulpsaam kan wees, kontak vir Allen van Deventer.

Bate Instandhouding

Hierdie Diensgroep hanteer alle sake rondom die kerkeiendom en tuine. Instandhouding geniet aandag en indien nodig word kwotasies ingewin en van professionele hulp gebruik gemaak.
Daar is ʼn behoefte aan mense wat kan help met praktiese instandhouding. Van tyd tot tyd benodig ons persone soos argitekte, bourekenaars, elektrisiëns, loodgieters ens om hand by te sit.

Richard Jordaan
Leier

072 171 2873

Epos
Botha vd Vyver
Voorsitter

078 0956894

Epos
Leonie van den Heever
Diensverhoudinge

082 321 1908

Epos
Louis Bruwer
Fondse

082 339 2055

Epos
Neels van Heerden
Bate Instandhouding

082 497 7160

Epos
Allen van Deventer
IT

084 750 3333

Epos