Tag: Positief in Covid-19 tyd


ONS IS OP VLAK 3 MAAR JY VOEL OP MOEDVERLOOR SE VLAK 0

Voel jy op Vlak 0 vandag –  totaal emosioneel gedreineer en uitgeput. Covid-19 het jou nie platgetrek nie, maar jy is innerlik-emosioneel siek daarvan, platgetrek van al die gepraat van die “nuwe normaal”.  Jy voel innerlik swak van al die weerstand bied teen al die potensiële gevare dat jy nie lus voel om jou voet uit die bed te sit nie – dalk sal jy daar op jou veiligste wees. Jy voel lus om in ‘n hoekie te gaan sit van uitputting. En jy voel baie skuldig dat jy so voel, en jy probeer jou bes om sterk te wees vir jouself en jou mense, maar eintlik weet jy jy is baie swak. Jy is dalk so bewus van jou eie foute, gebreke en tekortkominge.

Moenie moed verloor nie! Wees dapper en gaan net aan! Het jy geweet God gebruik mense soos jy. God werk deur mense wat swak is, mense wat weet dat hulle swak is, mense wat voel dat hulle aan die einde van hul kragte gekom het. God werk deur mense wat vol foute en gebreke is. God kon gekies het om net deur mense te werk wat sterk en agtermekaar is, maar Hy sou nie veel gedoen gekry het op daardie manier nie. Die feit van die saak is, ons is almal gebroke.

2 Kor 4:7: “Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.”

God gebruik swak mense om sy krag te wys. God het gekies om sy heerlikheid in kleipotte te plaas. As jy ‘n kleipot laat val, sal dit breek, net soos ek en jy. Ons is geestelik, fisies en emosioneel breekbaar.

Die geskiedenis van die kerk is gevul met voorbeelde van hoe God werk deur gebreekte en seergemaakte mense. Hoekom gebruik God hierdie mense? Sodat sy heerlikheid en krag na vore kan kom. Vir God om jou te gebruik vir die res van jou lewe, sal jy mank loop vir die res van jou lewe. Jy kan nie jou menslikheid wegsteek nie. Om jou menslikheid, swakheid en broosheid te ontken is nie net oneerlik nie, jy bewys ook jouself en ander ‘n groot onguns.

Trouens, jou brose menslikheid is eintlik een van jou grootste kragte wat jy het. As jy nie jou swakhede wegsteek nie, sal dit jou altyd dwing om op God te vertrou. God het sy grootste gawes in eenvoudige kleipotte geplaas, sodat Hy die krediet kan kry daarvoor. God het dit oor en oor gedoen in die Bybel, selfs voordat Hy sy kerk gevestig het.

Heb 11:32-34 “Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van Dawid, Sameul en die profete. Deur die geloof het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het; hulle het leeus se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus en aan die swaard ontkom; hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog en het leërs van vreemdes op die vlug gejaag.”

Dit is wat God met ons doen. Hy neem ons swakheid en omskep dit in krag.

Die Bybel beskryf Gideon as baie dapper man, en tog was hy ‘n lafaard wat weggekruip het in ‘n parskuip toe die engel aan hom verskyn het in Rigters 6:11-12. Hy was die jongste kind, komende uit die swakste en armste familie en die swakste stam. Maar God het hom sterk gemaak.

Petrus was alles behalwe stabiel. Hy was Mnr Impulsief dwarsdeur die evangelies, maar Jesus het aan hom verklaar : Jy is die rots waarop die kerk gebou sal word. Hy het onstabiele Petrus verander in ‘n rots van stabiliteit vir die vroeë kerk.

Dawid was ‘n egbreker en moordenaar, en tog word hy genoem die man na God se hart (Hand 13:22).

Abraham word genoem die “Vader van die geloof”, maar hy het so min geloof gehad dat hy twee maal sy vrou gevra het om te lieg om sodoende sy eie lewe te red.

Hudson Taylor, ‘n Britse sendeling na Sjina in die 19e eeu, het eenkeer gesê: “All God’s giants have been weak people.”  Jy sien die waarheid van hierdie stelling dwarsdeur die hele Bybel. Jy sien dit in die lewens van die groot reuse van die kerkgeskiedenis. God hou daarvan om swak mense te gebruik om sy wil uit te voer.

1 Kor 1:27 “wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak.”

Wat is die swakheid in jou lewe wat jy die meeste wil wegsteek?

Dis tyd om dit vir God te gee om te gebruik tot sy groter doel. God kan en wil enigeen gebruik wat niks terughou nie, selfs nie hul grootste swakheid nie.

So hoe lyk dit vandag met jou op Vlak 0? Skep moed! Haal diep asem! Onthou wie jy is? Onthou veral Wie s’n jy is! God se krag word in jou swakheid volbring! Laat jou liggaam weer in beweging kom. Doen die regte ding in die geloof en in God se krag – en die hart en emosies sal volg!


Jy word vasgehou!

Die afgelope paar weke is die wêreld behoorlik omgekeer. Ons probeer uitpluis hoe ons die volgende drie weke gaan hanteer. Hoe sal ons sosiale afstand kan handhaaf? Wat gaan die impak op ons almal wees – ons was nog nie in so ‘n situasie nie. Dit is nou ons beurt in Suid-Afrika. Nie een van ons is opgelei of regtig presies voorbereid om so iets te hanteer nie. Ons leraars het ook nog nie bedien in so ‘n uitsonderlike tyd nie. Vrees is oral in die lug – almal is op hete kole, daar is ‘n swanger ongemak by ons. Mense vlieg mekaar in by die rye waar hulle in toue staan. Mense is ongeduldig en jaag rond in hul motors…ons wêreld is omgekeer.
In sulke tye moet ons vashou aan waarhede wat nooit verander nie. In krisitye moet ons terugkeer na die basiese beginsels. Die feite moet voorkeur geniet voordat ons begin aksie neem.

 1. Moenie alles glo wat jy hoor of lees nie.
  Dis nie alles waar wat jy hoor nie. Nie almal op die internet, televisie of sosiale media weet waarvan hulle praat nie. Wees selektief as jy na mense begin luister in hierdie tyd. Baie sal in hierdie tyd ook hul eie agendas hê. Loop versigtig en luister evaluerend en onderskeidend. Onthou Spr 13:16 :”Alles wat ‘n verstandige mens doen, word met kennis gedoen…” Tree op vanuit kennis en nie uit vrees nie. Kry jou feite by mense wat betroubaar en geloofwaardig is.
 2. Nie almal het dieselfde graad van risiko in hierdie pandemie nie.
  Ouer mense wat onderliggende gesondheidsprobleme het, is veral baie kwesbaar. As jy in hierdie kategorie val, wees versigtig en kyk goed na jouself. Tree verstandig op en vra goeie raad waar dit nodig is. As daar van jou familie (bv ouers) is wat in hierdie kategorie val, doen ekstra moeite om na hulle welstand om te sien waar moontlik. Kom ons kyk mooi na mekaar en bly op ons hoede. Ons seniors is kosbaar en ons het hulle nodig in ons lewens. Kyk mooi na die broses onder ons.
 3. Dit sal verbygaan
  Die Bybel sê dat daar tye van beproewinge sal kom (1 Pet 4:12) “Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie”. Hierdie is moeilike tye, maar dit sal nie vir altyd hou nie. Ons moet net doen wat die mediese praktisyns ons aanbeveel. Doen die “common sense” dinge om die verspreiding van die virus teen te werk. Hierdie noodmaatreëls sal nie vir altyd duur nie. Ons gemeente sal ook weer vorentoe bymekaar kom.
 4. Fokus op dit wat onveranderlik is, nie op dit wat veranderlik is nie.
  Daar sal nou baie dinge wees wat sal verander in jou leefwêreld en jou gemeenskap in hierdie tyd. Ons weet ook nie wat die volle impak op ons gemeenskap gaan wees nie. Ons word uitgedaag om nou christene en kerk te wees op nuwe maniere. Wees plooibaar en aanpasbaar, maar onthou dit wat onveranderlik is: jou God en sy Woord. Heb 13:8 “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid”. Te midde van al die veranderinge kan jy reken op hierdie waarheid. God se liefde vir jou en ons gemeenskap het ook nie verander nie. God se roeping oor jou lewe het ook nie verander nie. Moenie dat al die veranderinge jou visie wegneem van die dinge wat nog dieselfde gebly het nie.
 5. God sal saam met jou deur alles gaan
  Die virus het nie God onkant betrap nie. Hy sal saam met jou stap deur hierdie situasie. Soms sal jy baie alleen voel. Jy sal dalk voel dat niemand regtig verstaan nie, maar weet net dat jy nie alleen is nie. Onthou Jes 43:2 in hiedrie tyd: : “As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie.” Fokus op hierdie waarheid en nie op al die geraas van die sosiale media nie. Jou kommer sal verander in aanbidding.
 6. Hierdie is nie die einde van die storie nie
  2 Kor 4:8, 14 “In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel.” Paasfees herinner ons dat ons wenners is, maak nie saak wat gebeur nie. Al neem hierdie virus my lewe, ek vertrek hiervandaan na die teenwoordigheid van God. Op daardie dag sal al my pyn, siektes en hartseer verby wees. Daar is geen virus in die hemel nie. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet Wie die toekoms vashou, en daarom ook vir ons vashou!
 7. God wil ons gemeente gebruik om vir ander te help
  Soos ander gemeentes gaan ons eie gemeente ook nou deur ‘n uitdagende tyd. Maar God wil nie net hê dat ons gemeente net die krisis sal oorleef nie, Hy wil hê ons moet te midde van die krisis groei en floreer. Ons as gelowiges hanteer pyn anders as die wêreld. Ons sien elke behoefte as ‘n oop deur vir bediening. Dis ‘n geleentheid om ons oë oop te maak, die nood om ons raak te sien en God se lig te laat skyn. Daarom sal dit goed wees as jy kan bydra tot ons Hulpfonds sodat ons mense wat in nood is kan ondersteun. Sien om na jou bure, sien om na die bejaardes, kyk waar daar nood is, wees besig met praktiese hulp, al kan jy net vir iemand iets saambring van die winkel of apteek, al kan jy net bel – doen iets vir iemand anders. Die virus gaan beslis nie die kerk stop nie. (Matt 16:18 “die magte van die doderyk sal nie die kerk oorweldig nie.” En onthou! – ontdek ‘n nuwe verhouding met jou God en jou huismense! Hierdie is ‘n tyd om weer jou regte plek voor God in te neem. Hierdie is ‘n tyd om God te vra om sy regte plek in jou lewe in te neem – die sentrale plek!

Rus in hierdie waarhede! Gee jouself oor aan God en “let go! Moenie teen die prikkels skop nie! Jy sal beproef word op baie terreine, maar hierdie is ‘n groei-geleentheid sodat die beste in ons na vore kan kom, nie die slegste nie. Groei na jou beste self – die nuwe mens in Christus. Hou jouself vas, hou mekaar vas, hou vir God vas, want Hy hou jou vas en jou huismense!
Groete
Dr Gavin Meistre